Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
www.paperbirdies.com

Kerkstraat 6
3972 GL Driebergen

KvK : 66243092
BTW : NL 0625.98.910 B02

info@buziaubv@gmail.com

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur
Catharina 06-11765409
Winkel Utrecht 030-214 53 04
Winkel Driebergen 0343-511191


Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van www.paperbirdies.com

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.paperbirdies.com, zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.3 - Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3 - Prijzen
3.1 - De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
3.2 - De verzendkosten van de bestellingen binnen Nederland zijn 5,- bij een bestelling onder 50,- .
Voor zendingen naar andere landen dan Nederland bekijkt gelden de normale tarieven. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet teruggedraaid.
3.3 www.paperbirdies.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 - Aanbiedingen
4.1 - Alle aanbiedingen in de webshop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4.2 - www.paperbirdies.com kan niet aan haar aanbiedingen gehouden worden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5 - Betaling
5.1 - Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst kunt u betalen:
- Via Ideal (Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische bestelling is te vergelijken met een PIN- betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor betaalmethode Ideal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
Indien u betaalt met bovenstaande betaalmethodes zal de verwerking van de betaling verlopen via de Internetkassa van Ogone.
5.2 - www.paperbirdies.com gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar ontvangen is. De betaling dient volledig binnen 5 dagen na orderdatum door www.paperbirdies.com te zijn ontvangen, waarna de bestelling verzonden zal worden.

Artikel 6 - Totstandkoming van de overeenkomst
6.1 - De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van www.paperbirdies.com van uw bestelling.
6.2 - Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door www.paperbirdies.com is geaccepteerd.
6.3 - √ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
6.4 - Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan buziaubv@gmail.com. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert www.paperbirdies.com het betaalde bedrag uiterlijk binnen (14) dagen.

Artikel 7 - Levering
7.1 - De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. www.paperbirdies.com streeft ernaar uw bestelling binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is www.paperbirdies.com niet verplicht.
7.2 - De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn de bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geinformeerd. En heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval aan u geretourneerd.
7.3 - U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld.
7.4 - Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. www.paperbirdies.com zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
7.5 - Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en /of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
7.6 - Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
7.7 - Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
www.paperbirdies.com blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 - Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal www.paperbirdies.com het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.
Artikel 10 - Retourneren

10.1 - U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. www.paperbirdies.com zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de klant. Bij een ongefrankeerde zending zullen wij de kosten verrekenen met het te crediteren bedrag.
10.2 - Hiertoe dient u binnen 7 dagen na ontvangst het retourformulier in te vullen, deze kunt u vinden op de retouren pagina. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren. Conform de wet koop op afstand.
10.3 - Uiterlijk binnen14 dagen na ontvangst op het afleveradres dienen de goederen teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. www.paperbirdies.com maakt het door u retour te ontvangen bedrag binnen 14 dagen over op het door u op het retourformulier opgegeven rekeningnummer. Indien je het voordeel hebt genoten van de gratis verzendkosten boven de 50 euro en het orderbedrag na retour lager is dan 50 euro heeft Paperbirdies het recht de verzendkosten alsnog in rekening te brengen door het terug te storten bedrag te verminderen met de te betalen verzendkosten.

Artikel 11 - Garanties
11.1 - www.paperbirdies.com garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
11.2 - U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. Mocht uw aankoop niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kunt u doen door ons een e-mail te zenden. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 7 dagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal worden gecrediteerd met inachtneming van artikel 10.
11.3 - Indien binnen 7 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal www.paperbirdies.com binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt www.paperbirdies.com ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.
11.4 - Na verloop van de door ons gestelde garantietermijn is www.paperbirdies.com gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijkosten in rekening te brengen.
11.5 - De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van www.paperbirdies.com, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht hebben wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten
12.1 - De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto,s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij www.paperbirdies.com, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie www.paperbirdies.com niet gelieerd is.
12.2 - U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op enkele computers en/of het printen van een hardcopy.
12.3 - Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4 - U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13 - Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
Artikel 14 - Verwijzingen
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de website van derden. www.paperbirdies.com heeft geen zeggenschap over deze websites. www.paperbirdies.com is niet verantwoordelijk voor deze websites.

Artikel 15 - Diversen
15.1 - Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
15.2 - De administratie van www.paperbirdies.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
15.3 - www.paperbirdies.com is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u, door een enkele kennisgeving aan u, aan een derde over te dragen.
15.4 - Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. www.paperbirdies.com zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door www.paperbirdies.com aangepast worden. www.paperbirdies.com adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 17 - Nieuwsbrief
Via het door u opgegeven e-mailadres zult u de eerstvolgende nieuwsbrief van www.paperbirdies.com ontvangen. In deze nieuwsbrief is het voor u mogelijk om u eventueel af te melden.

CHECK!!
3.2 wat zijn de verzendkosten? + linkje naar verzendkosten bekijken
5.1 Ogone?
17 nieuwsbrief bij opgeven e-mail

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2019 paperbirdies | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel